Usługi

Nawigacja

Fus Piotr - Kancelaria Adwokacka

Nowoczesna kancelaria prawna oferująca doradztwo prawne oraz kompleksową obsługę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Prawo cywilne.
 • reprezentacja  Klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych,
 • sprawy o zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie i dział spadku, zachowek
 • ochronę dóbr osobistych,
 • sporządzanie projektów umów
Prawo gospodarcze, obsługa spółek.
 • prowadzenie stałej obsługi przedsiębiorstwa,
 • zawiązanie, rejestracja oraz likwidacja spółek,
 •  przygotowywanie projektów uchwał organów spółek,
 • prowadzenie zgromadzeń zgromadzeń wspólników,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • egzekwowanie wierzytelności.
Prawo upadłościowe i naprawcze.
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych, układowych                 i restrukturyzacyjnych,
 • sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorców oraz konsumentów.
 • udział w negocjacjach propozycji układowych                   i restrukturyzacyjnych
Odszkodowania.

Pomagamy m.in. w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, stały oraz pobyt tolerowany ze względów humanitarnych (legalizacja pobytu). Sporządzam wioski do zezwoleń i reprezentuje cudzoziemców przed wojewodą, urzędem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z organizowaniem pobytu oraz innymi organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. Prowadzę sprawy cywilne i karne z udziałem cudzoziemców. Pomagam w zakładaniu i rejestracji spółek z udziałem podmiotów zagranicznych. Udzielam porad prawnych.

Prawo karne.

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej. Świadczy pomoc na każdym etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego we wszystkich rodzajach przestępstw. Nadto Kancelaria służy pomocą w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń u Klienta. Kancelaria prowadzi sprawy z oskarżenia publicznego oraz prywatnego, a także sprawy lustracyjne. Kancelaria pomaga w gromadzeniu materiału dowodowego oraz jego ocenie. W tym zakresie współpracuje z detektywami oraz rzeczoznawcami.

Prawo rodzinne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach o separację, rozwód, alimenty, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej zarówno w sprawach krajowych jak i w sprawach z elementem transgranicznym. Kancelaria z sukcesem prowadzi sprawy z zakresu Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę oraz sporządza niezależne opinie eksperckie na zlecenie zagranicznych sądów rodzinnych.

Nieruchomości i proces budowlany.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym od momentu nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego do kwestii związanych z eksploatacją zabudowanych nieruchomości. W szczególności doradzamy w zakresie:

 • badania stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentacja w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • ustalania i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • obsługi prawnej w negocjacjach, procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • przygotowania umów o wspólną realizację inwestycji,
 • przygotowania umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalne wykonawstwo inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich oraz negocjacje w powyższym zakresie,
 • obsługi  prawnej w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów.

O mnie

„Dążę do zapewnienia moim klientom najlepszych usług prawnych, reprezentując ich interesy w sposób efektywny i profesjonalny.”

kontakt